Hệ truyền thông MIMO - OFDM ước lượng kênh dùng chuỗi luyện tập đặc biệt : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41868Hệ truyền thông MIMO - OFDM ước lượng kênh dùng chuỗi luyện tập đặc biệt : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41868