Phân bố BIT cho OFDM : Luận văn ThS Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41877Phân bố BIT cho OFDM : Luận văn ThS Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41877