Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Viết Kính, Người hướng dẫn
dc.contributor.authorMai, Văn Lập
dc.date.accessioned2017-05-17T08:01:10Z-
dc.date.available2017-05-17T08:01:10Z-
dc.date.issued2006
dc.identifier.degreecodeV_L0_00703
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41877-
dc.description.abstract92 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractTrình bày khái niệm cơ bản về OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) bao gồm nguyên lý điều chế, sơ đồ thu phát OFDM sử dụng FFT và IFFT, ứng dụng và ưu nhược điểm của OFDM. Trình bày OFDM đa người dùng bao gồm: cấu trúc mạng, điều chế thích ngh (...)
dc.description.abstractLuận văn ThS Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc 2.07.00 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHCN
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc (Full)
dc.subjectKênh truyền
dc.subjectKỹ thuật vô tuyến điện tử
dc.subjectTruyền thông đa phương tiện
dc.titlePhân bố BIT cho OFDM : Luận văn ThS Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00
dc.typeThesis
Appears in Collections:UET - Master Theses


There are no files associated with this item.
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Viết Kính, Người hướng dẫn
dc.contributor.authorMai, Văn Lập
dc.date.accessioned2017-05-17T08:01:10Z-
dc.date.available2017-05-17T08:01:10Z-
dc.date.issued2006
dc.identifier.degreecodeV_L0_00703
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41877-
dc.description.abstract92 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractTrình bày khái niệm cơ bản về OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) bao gồm nguyên lý điều chế, sơ đồ thu phát OFDM sử dụng FFT và IFFT, ứng dụng và ưu nhược điểm của OFDM. Trình bày OFDM đa người dùng bao gồm: cấu trúc mạng, điều chế thích ngh (...)
dc.description.abstractLuận văn ThS Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc 2.07.00 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHCN
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc (Full)
dc.subjectKênh truyền
dc.subjectKỹ thuật vô tuyến điện tử
dc.subjectTruyền thông đa phương tiện
dc.titlePhân bố BIT cho OFDM : Luận văn ThS Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00
dc.typeThesis
Appears in Collections:UET - Master Theses


There are no files associated with this item.