Nén dữ liệu ứng dụng trong xử lý audio số : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41903Nén dữ liệu ứng dụng trong xử lý audio số : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41903