Xây dựng hệ thống nhắn tin nội bộ dựa trên các thiết bị thông tin không dây : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông : 2 07 00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41914Xây dựng hệ thống nhắn tin nội bộ dựa trên các thiết bị thông tin không dây : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông : 2 07 00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41914