Đồng bộ trong thông tin - xác định thời gian chuẩn theo GPS Common-View cho nút mạng viễn thông : Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc: 2 07 00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41950Đồng bộ trong thông tin - xác định thời gian chuẩn theo GPS Common-View cho nút mạng viễn thông : Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc: 2 07 00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41950