Lexicalized statistical parsing for Vietnamese : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41962Lexicalized statistical parsing for Vietnamese : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41962