Nghiên cứu thiết chế tạo hệ thống phát hiện ngã ở người cao tuổi ứng dụng cảm biến gia tốc và truyền tin không dây : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41992Nghiên cứu thiết chế tạo hệ thống phát hiện ngã ở người cao tuổi ứng dụng cảm biến gia tốc và truyền tin không dây : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41992