Nghiên cứu chế tạo hạt nano cấu trúc lõi vỏ nhằm ứng dụng trong y - sinh : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện Nanô

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42034Nghiên cứu chế tạo hạt nano cấu trúc lõi vỏ nhằm ứng dụng trong y - sinh : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện Nanô

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42034