Nghiên cứu chủng xạ khuẩn VN08A12 - Streptomyces toxytricini có tiềm năng ứng dụng trong xử lý bệnh bạc lá lúa và thân thiện với môi trường : Luận văn ThS. Công nghệ Nanô sinh học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42042Nghiên cứu chủng xạ khuẩn VN08A12 - Streptomyces toxytricini có tiềm năng ứng dụng trong xử lý bệnh bạc lá lúa và thân thiện với môi trường : Luận văn ThS. Công nghệ Nanô sinh học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42042