Tổng hợp các hạt nanô từ có các lớp phủ polymer tương thích sinh học để ứng dụng trong y sinh học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42164Tổng hợp các hạt nanô từ có các lớp phủ polymer tương thích sinh học để ứng dụng trong y sinh học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42164