Tối ưu hoá lớp các thông tin có cấu trúc dạng cây nhị nguyên 1 và N chiều với thông tin chứa ở lá trên tập khoá hữu hạn bằng mô hình xử lý song song

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42243Tối ưu hoá lớp các thông tin có cấu trúc dạng cây nhị nguyên 1 và N chiều với thông tin chứa ở lá trên tập khoá hữu hạn bằng mô hình xử lý song song

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42243