Lý thuyết Jacobian xấp xỉ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4226Lý thuyết Jacobian xấp xỉ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4226