Nghiên cứu phương pháp genetic, phép toán hình thái và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42341Nghiên cứu phương pháp genetic, phép toán hình thái và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42341