Một số kỹ thuật xử lý ảnh tăng cường tính năng cho camera giám sát

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42364Một số kỹ thuật xử lý ảnh tăng cường tính năng cho camera giám sát

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42364