Những nguyên lý pháp lý của thế chấp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42401Những nguyên lý pháp lý của thế chấp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42401