Nghiên cứu một số kỹ thuật đánh giá độ tương tự và ứng dụng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 1.01.10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42437Nghiên cứu một số kỹ thuật đánh giá độ tương tự và ứng dụng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 1.01.10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42437