Phân tích thiết kế hệ đa tác tử hướng trên nền tảng phát triển JADE : Luận văn ThS Công nghệ thông tin: 1.01.10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42449Phân tích thiết kế hệ đa tác tử hướng trên nền tảng phát triển JADE : Luận văn ThS Công nghệ thông tin: 1.01.10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42449