Ngân hàng dữ liệu phục vụ cho việc nghiên cứu phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng, Thái Bình : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 1 01 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42495Ngân hàng dữ liệu phục vụ cho việc nghiên cứu phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng, Thái Bình : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 1 01 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42495