Hệ hỗ trợ quyết định và ứng dụng giải toán đào tạo : Luận văn ThS Công nghệ thông tin: 1.01.10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42496Hệ hỗ trợ quyết định và ứng dụng giải toán đào tạo : Luận văn ThS Công nghệ thông tin: 1.01.10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42496