Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp cho công tác giải quyết tranh chấp về đất đai trên địa bàn quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4260Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp cho công tác giải quyết tranh chấp về đất đai trên địa bàn quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4260