Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho Trung tâm tích hợp dữ liệu : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42674Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho Trung tâm tích hợp dữ liệu : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42674