Xây dựng và khai thác kho dữ liệu cước khách hàng tại Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42692Xây dựng và khai thác kho dữ liệu cước khách hàng tại Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42692