Nghiên cứu các phương pháp xử lý tiếng Việt ứng dụng cho tóm tắt văn bản

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42739Nghiên cứu các phương pháp xử lý tiếng Việt ứng dụng cho tóm tắt văn bản

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42739