Nghiên cứu tích hợp thử nghiệm hệ thống xác thực hộ chiếu sinh trắc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42761

Nghiên cứu tích hợp thử nghiệm hệ thống xác thực hộ chiếu sinh trắc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42761