Nghiên cứu giải pháp bảo mật thoại trên mạng Internet

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42837Nghiên cứu giải pháp bảo mật thoại trên mạng Internet

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42837