Một số thuật toán khái quát hóa bản đồ và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42851Một số thuật toán khái quát hóa bản đồ và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42851