Nghiên cứu giải pháp đánh giá hệ thống an toàn thông tin : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42867Nghiên cứu giải pháp đánh giá hệ thống an toàn thông tin : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42867