Xây dựng ứng dụng OCR cho thiết bị iPhone : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42880Xây dựng ứng dụng OCR cho thiết bị iPhone : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42880