Nhận dạng thực thể tên cho ngôn ngữ nói tiếng Việt và ứng dụng trong tương tác với điện thoại thông minh : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43028Nhận dạng thực thể tên cho ngôn ngữ nói tiếng Việt và ứng dụng trong tương tác với điện thoại thông minh : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43028