Đo đạc thực nghiệm quá trình hình thành khoang hơi quanh vật thể chuyển động trong nước : Luận văn ThS. Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật: 60 52 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43049Đo đạc thực nghiệm quá trình hình thành khoang hơi quanh vật thể chuyển động trong nước : Luận văn ThS. Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật: 60 52 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43049