Nghiên cứu và thử nghiệm mô hình bỏ phiếu thăm dò dư luận : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43165Nghiên cứu và thử nghiệm mô hình bỏ phiếu thăm dò dư luận : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43165