APPROCHE INTERCULTURELLE DANS L’ENSEIGNEMENT DU FLE AUX ÉTUDIANTS EN PREMIÈRE ANNÉE À L’ESEN À TRAVERS LA MÉTHODE STUDIO 100 - NIVEAU 1 = Phương pháp tiếp cận liên văn hóa trong giảng dạy ngoại ngữ tiếng Pháp cho sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Kinh tế Quốc dân qua giáo trình Studio 100 - Quyển 1. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 14 01 11

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43184APPROCHE INTERCULTURELLE DANS L’ENSEIGNEMENT DU FLE AUX ÉTUDIANTS EN PREMIÈRE ANNÉE À L’ESEN À TRAVERS LA MÉTHODE STUDIO 100 - NIVEAU 1 = Phương pháp tiếp cận liên văn hóa trong giảng dạy ngoại ngữ tiếng Pháp cho sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Kinh tế Quốc dân qua giáo trình Studio 100 - Quyển 1. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 14 01 11

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43184