Nghiên cứu thuật toán tìm kiếm chuỗi DNA sử dụng phương pháp tìm kiếm tương tự nhanh. Nguyễn, Hoàng Anh: Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43215Nghiên cứu thuật toán tìm kiếm chuỗi DNA sử dụng phương pháp tìm kiếm tương tự nhanh. Nguyễn, Hoàng Anh: Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43215