Development of a Real-time Supported System for Firefighters on-duty = Phát triển hệ thống thời gian thực hệ thống thời gian thực hỗ trợ lính cứu hỏa khi làm nhiệm vụ.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43242Development of a Real-time Supported System for Firefighters on-duty = Phát triển hệ thống thời gian thực hệ thống thời gian thực hỗ trợ lính cứu hỏa khi làm nhiệm vụ.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43242