Nghiên cứu SEMAT và ứng dụng công cụ EssWork trong phát triển phần mềm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43264Nghiên cứu SEMAT và ứng dụng công cụ EssWork trong phát triển phần mềm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43264