Thiết kế bộ lọc Kalman để tính toán ước lượng đường di chuyển của thiết bị khảo sát : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 60 52 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43284Thiết kế bộ lọc Kalman để tính toán ước lượng đường di chuyển của thiết bị khảo sát : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 60 52 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43284