Thực thi thời gian thực mô hình thuật toán MELP trên bộ xử lý tín hiệu số TMS320C5509 : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43298Thực thi thời gian thực mô hình thuật toán MELP trên bộ xử lý tín hiệu số TMS320C5509 : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43298