Ứng dụng mô hình Maximum Entropy trong phân lớp quan điểm cho dữ liệu văn bản : Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43324Ứng dụng mô hình Maximum Entropy trong phân lớp quan điểm cho dữ liệu văn bản : Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43324