Kết hợp mô hình cực đại entropy và học luật chuyển đổi cho bài toán gán nhãn từ loại : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43325Kết hợp mô hình cực đại entropy và học luật chuyển đổi cho bài toán gán nhãn từ loại : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43325