Nghiên cứu một số bài toán về an toàn thông tin trong thỏa thuận và ký kết hợp đồng của thương mại điện tử : Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43326Nghiên cứu một số bài toán về an toàn thông tin trong thỏa thuận và ký kết hợp đồng của thương mại điện tử : Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43326