Ứng dụng kỹ thuật kết hợp tần số nhằm nâng cao chất lượng ảnh siêu âm cắt lớp : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 02 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43463Ứng dụng kỹ thuật kết hợp tần số nhằm nâng cao chất lượng ảnh siêu âm cắt lớp : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 02 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43463