Nghiên cứu khả năng phủ sóng Internet trên địa bàn thành phố Huế sử dụng phần mềm mô phỏng điện từ trường Wireless Insite : Luận văn ThS. Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông: 60 52 02 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43494Nghiên cứu khả năng phủ sóng Internet trên địa bàn thành phố Huế sử dụng phần mềm mô phỏng điện từ trường Wireless Insite : Luận văn ThS. Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông: 60 52 02 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43494