Một số mô hình cơ sở dữ liệu mở rộng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin : 60 48 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43541Một số mô hình cơ sở dữ liệu mở rộng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin : 60 48 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43541