Kết hợp mô hình cực đại entropy và học luật chuyển đổi cho bài toán gán nhãn từ loại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43566Kết hợp mô hình cực đại entropy và học luật chuyển đổi cho bài toán gán nhãn từ loại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43566