Cạnh tranh đối với khu vực công: kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề của Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43574Cạnh tranh đối với khu vực công: kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề của Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43574