Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước ở Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43585Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước ở Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43585