Vai trò quản lý nhà nước trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam : Luận án PTS. Kinh tế : 5 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43591Vai trò quản lý nhà nước trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam : Luận án PTS. Kinh tế : 5 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43591