Vai trò quản lý của Nhà nước trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43592Vai trò quản lý của Nhà nước trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43592