Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
dc.contributor.advisorTrần, Ngọc Hiên-
dc.contributor.authorTrần, Anh Tài-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:43:03Z-
dc.date.available2017-05-17T08:43:03Z-
dc.date.issued1996-
dc.identifier.citationTrần, A. T. (1996). Vai trò quản lý của Nhà nước trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt nam. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L2_00025-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43592-
dc.description.abstractTác giả tập trung nghiên cứu một vấn đề quan trọng trong tình hình hiện nay : Vấn đề quản lý của Nhà nước trong nền kinh tế thị trừơng.Tác giả đã nêu rõ vai trò kinh tế của Nhà nứơc trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt nam.Đưa ra một s (...)-
dc.format.extent165 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHTHHN-
dc.relation.replacesLuận án Ngành Kinh tế Chính trị (Full)-
dc.subjectKinh tế nhà nước-
dc.subjectKinh tế thị trường-
dc.subjectQuản lý nhà nước-
dc.subjectQuản lý kinh tế-
dc.subjectViệt Nam-
dc.titleVai trò quản lý của Nhà nước trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt nam-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UEB - Dissertations


 • V_L2_00025_Noi_dung.pdf
  • Size : 86,87 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
  dc.contributor.advisorTrần, Ngọc Hiên-
  dc.contributor.authorTrần, Anh Tài-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:43:03Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:43:03Z-
  dc.date.issued1996-
  dc.identifier.citationTrần, A. T. (1996). Vai trò quản lý của Nhà nước trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt nam. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L2_00025-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43592-
  dc.description.abstractTác giả tập trung nghiên cứu một vấn đề quan trọng trong tình hình hiện nay : Vấn đề quản lý của Nhà nước trong nền kinh tế thị trừơng.Tác giả đã nêu rõ vai trò kinh tế của Nhà nứơc trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt nam.Đưa ra một s (...)-
  dc.format.extent165 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHTHHN-
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Kinh tế Chính trị (Full)-
  dc.subjectKinh tế nhà nước-
  dc.subjectKinh tế thị trường-
  dc.subjectQuản lý nhà nước-
  dc.subjectQuản lý kinh tế-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.titleVai trò quản lý của Nhà nước trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt nam-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UEB - Dissertations


 • V_L2_00025_Noi_dung.pdf
  • Size : 86,87 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :